Japan Karate Association

Nuns'island-JKA Shotokan Karate Club | Club de Karate JKA de l'île-des-soeurs

West island-JKA Shotokan Karate Club | Club de Karate JKA de l'Ouest de l'île

DSC03258 2 (1).jpg

Heian Shodan

0-yoi
0-yoi

1-hidari gedan barai
1-hidari gedan barai

yamei
yamei

0-yoi
0-yoi

1/23

Sakurai Sensei